Xem ngày nhậm chức

Nhập ngày dương lịch

Quy anh chị vui lòng nhập thông tin của Mệnh chủ theo Dương Lịch, sau đó chọn một ngày “Dự Định”,

Chúng tôi sẽ đưa ra đánh giá bằng điểm về ngày quý anh chị đã chọn.

Nếu ngày anh chị chọn điểm thấp thì anh chị ấn vào mục “Tìm Ngày” và chọn tiếp theo mốc 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng tới, 6 tháng tới.

Chúng tôi sẽ xét và đưa ra điểm, ngày nào Điểm cao thì quý anh chị Chọn. (lưu ý ngày đạt từ 7 điểm trở lên là tương đối đẹp).