banner mai đức hải

PHONG THỦY CẢI VẬN BỔ KHUYẾT QUA BÁT TỰ

( Luận giải Hiện Tại - Tương Lai - Quá Khứ )

Nếu quý vị không nhớ phút sinh chính xác thì nhập theo: (từ 01p tới 30p lấy 30p – từ 30p tới 59p lấy 50p)

“ Không nên coi những tính toán bên trên làm cơ sở duy nhất cho mỗi quyết định. Cuộc đời còn phức tạp hơn nhiều những Lá số này.Hôm nay là huyền học, ngày mai là vật lí học. Mỗi môn khoa học đều chứa một phần sự thật và đều chứa một phần không chính xác.Một ngày có thể là may hoặc rủi, kết quả khác đi phụ thuộc vào việc ta làm gì và hành động thế nào. Cái rủi dạy ta bài học, cái may khiến ta lười biếng.Sự tùy chọn mạnh hơn cả số phận. Sự tùy chọn chi phối số phận.Quên đi điều đó thật dễ dàng nên chúng ta thường tiếp tục bỏ qua. Đó chính là nguy hiểm và là nguy cơ tiềm ẩn trong các môn mệnh lí.Không nên chờ đợi sự tiên đoán số phận nói với chúng ta điều gì về tương lai, vì tương lai trở thành những trang lịch sử khi chúng ta viết nên chúng.Số phận là sự có thể, lịch sử là khi chúng ta biến sự có thể thành hiện thực.”