Liệu bạn có biết MỐI LIÊN KẾT giữa 12 cung hoàng đạo?

Theo Chiêm tinh tất cả 12 Cung Hoàng Đạo đều có mối liên kết chặt chẽ. Vậy bạn có biết những bí mật ẩn sâu trong đó? Cùng Thăng Long Đạo Quán khám phá chi tiết!

Mối LIÊN KẾT chặt chẽ giữa 12 cung hoàng đạo
Mối LIÊN KẾT chặt chẽ giữa 12 cung hoàng đạo

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

 • Cung hoàng đạo được đánh giá cao nhất: Sư tử (23/7 – 22/8)
 • Cung hoàng đạo tin cậy nhất: Cự Giải (21/6 – 22/7)
 • Cung hoàng đạo dễ học tốt: Thiên Bình (23/9 – 22/10)
 • Cung hoàng đạo hợp tác tốt nhất trong công việc: Kim Ngưu (20/4 – 20/5)
 • Cung hoàng đạo dễ bị ảnh hưởng nhiều nhất: Ma Kết (22/12 – 19/1)
 • Cung hoàng đạo dễ dàng nắm bắt: Kim Ngưu, Cự Giải, Bọ Cạp, Bảo Bình
 • Cung hoàng đạo cần chú ý đặc biệt: Song Tử, Xử Nữ, Ma Kết, Song Ngư
 • Hoà quyện 100%: Sư tử, Nhân Mã
 • Hoà quyện 90%: Song Tử, Bảo Bình
 • Hoà quyện 80%: Bạch Dương
 • Cùng tố: Bạch Dương, Sư tử, Nhân Mã
 • Cung trái ngược: Thiên Bình

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

 • Cung hoàng đạo được đánh giá cao nhất: Xử Nữ (23/8 – 22/9)
 • Cung hoàng đạo tin cậy nhất: Sư tử (23/7 – 22/8)
 • Cung hoàng đạo dễ học tốt: Nhân Mã (22/11 – 21/12)
 • Cung hoàng đạo hợp tác tốt nhất trong công việc: Song Tử (21/5 – 20/6)
 • Cung hoàng đạo dễ bị ảnh hưởng nhiều nhất: Bảo Bình (20/1 – 18/2)
 • Cung hoàng đạo dễ dàng nắm bắt: Song Tử, Sư tử, Nhân Mã, Song Ngư
 • Cung hoàng đạo cần chú ý đặc biệt: Cự Giải, Thiên Bình, Bảo Bình, Bạch Dương
 • Hoà quyện 100%: Xử Nữ, Ma Kết
 • Hoà quyện 90%: Cự Giải, Song Ngư
 • Hoà quyện 80%: Kim Ngưu
 • Cùng tố: Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết
 • Cung trái ngược: Thiên Bình, Bạch Dương

Song Tử (21/5 – 20/6)

cung song tử
Cung Song Tử
 • Cung hoàng đạo được đánh giá cao nhất: Thiên Bình (23/9 – 22/10)
 • Cung hoàng đạo tin cậy nhất: Xử Nữ (23/8 – 22/9)
 • Cung hoàng đạo dễ học tốt: Nhân Mã (22/11 – 21/12)
 • Cung hoàng đạo hợp tác tốt nhất trong công việc: Cự Giải (21/6 – 22/7)
 • Cung hoàng đạo dễ bị ảnh hưởng nhiều nhất: Song Ngư (19/2 – 20/3)
 • Cung hoàng đạo dễ dàng nắm bắt: Cự Giải, Xử Nữ, Ma Kết, Bạch Dương
 • Cung hoàng đạo cần chú ý đặc biệt: Sư tử, Bọ Cạp, Song Ngư, Kim Ngưu
 • Hoà quyện 100%: Thiên Bình, Bảo Bình
 • Hoà quyện 90%: Sư tử, Bạch Dương
 • Hoà quyện 80%: Song Tử
 • Cùng tố: Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình
 • Cung trái ngược: Sư tử

Cự Giải (21/6 – 22/7)

 • Cung hoàng đạo được đánh giá cao nhất: Bọ Cạp (23/10 – 21/11)
 • Cung hoàng đạo tin cậy nhất: Thiên Bình (23/9 – 22/10)
 • Cung hoàng đạo dễ học tốt: Song Ngư (19/2 – 20/3)
 • Cung hoàng đạo hợp tác tốt nhất trong công việc: Sư tử (23/7 – 22/8)
 • Cung hoàng đạo dễ bị ảnh hưởng nhiều nhất: Bạch Dương (21/3 – 19/4)
 • Cung hoàng đạo dễ dàng nắm bắt: Sư tử, Thiên Bình, Bảo Bình, Kim Ngưu
 • Cung hoàng đạo cần chú ý đặc biệt: Xử Nữ, Nhân Mã, Bạch Dương, Song Tử
 • Hoà quyện 100%: Bọ Cạp, Nhâm Ngưu
 • Hoà quyện 90%: Xử Nữ, Kim Ngưu
 • Hoà quyện 80%: Cự Giải
 • Cùng tố: Cự Giải, Bọ Cạp, Nhâm Ngưu
 • Cung trái ngược: Ma Kết

Sư Tử (23/7 – 22/8)

 • Cung hoàng đạo được đánh giá cao nhất: Nhân Mã (22/11 – 21/12)
 • Cung hoàng đạo tin cậy nhất: Thiên Bình (23/9 – 22/10)
 • Cung hoàng đạo dễ học tốt: Bảo Bình (20/1 – 18/2)
 • Cung hoàng đạo hợp tác tốt nhất trong công việc: Xử Nữ (23/8 – 22/9)
 • Cung hoàng đạo dễ bị ảnh hưởng nhiều nhất: Kim Ngưu (20/4 – 20/5)
 • Cung hoàng đạo dễ dàng nắm bắt: Xử Nữ, Thiên Bình, Song Ngư, Song Tử
 • Cung hoàng đạo cần chú ý đặc biệt: Bọ Cạp, Ma Kết, Kim Ngưu, Cự Giải
 • Hoà quyện 100%: Nhân Mã, Bạch Dương
 • Hoà quyện 90%: Thiên Bình, Song Tử
 • Hoà quyện 80%: Sư Tử
 • Cùng tố: Sư Tử, Nhân Mã, Bạch Dương
 • Cung trái ngược: Bảo Bình

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

 • Cung hoàng đạo được đánh giá cao nhất: Bảo Bình (20/1 – 18/2)
 • Cung hoàng đạo tin cậy nhất: Sư tử (23/7 – 22/8)
 • Cung hoàng đạo dễ học tốt: Song Ngư (19/2 – 20/3)
 • Cung hoàng đạo hợp tác tốt nhất trong công việc: Thiên Bình (23/9 – 22/10)
 • Cung hoàng đạo dễ bị ảnh hưởng nhiều nhất: Song Tử (21/5 – 20/6)
 • Cung hoàng đạo dễ dàng nắm bắt: Song Tử, Sư tử, Nhân Mã, Bạch Dương
 • Cung hoàng đạo cần chú ý đặc biệt: Thiên Bình, Bọ Cạp, Song Tử, Cự Giải
 • Hoà quyện 100%: Bảo Bình, Ma Kết
 • Hoà quyện 90%: Sư tử, Bảo Bình
 • Hoà quyện 80%: Xử Nữ
 • Cùng tố: Xử Nữ, Bảo Bình, Ma Kết
 • Cung trái ngược: Sư tử

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

 • Cung hoàng đạo được đánh giá cao nhất: Song Tử (21/5 – 20/6)
 • Cung hoàng đạo tin cậy nhất: Xử Nữ (23/8 – 22/9)
 • Cung hoàng đạo dễ học tốt: Nhân Mã (22/11 – 21/12)
 • Cung hoàng đạo hợp tác tốt nhất trong công việc: Bọ Cạp (23/10 – 21/11)
 • Cung hoàng đạo dễ bị ảnh hưởng nhiều nhất: Thiên Bình (23/9 – 22/10)
 • Cung hoàng đạo dễ dàng nắm bắt: Sư tử, Xử Nữ, Bảo Bình, Kim Ngưu
 • Cung hoàng đạo cần chú ý đặc biệt: Nhân Mã, Bảo Bình, Kim Ngưu, Cự Giải
 • Hoà quyện 100%: Song Tử, Bảo Bình
 • Hoà quyện 90%: Sư tử, Cự Giải
 • Hoà quyện 80%: Thiên Bình
 • Cùng tố: Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình
 • Cung trái ngược: Song Ngư

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

 • Cung hoàng đạo được đánh giá cao nhất: Ma Kết (22/12 – 19/1)
 • Cung hoàng đạo tin cậy nhất: Song Tử (21/5 – 20/6)
 • Cung hoàng đạo dễ học tốt: Nhân Mã (22/11 – 21/12)
 • Cung hoàng đạo hợp tác tốt nhất trong công việc: Sư tử (23/7 – 22/8)
 • Cung hoàng đạo dễ bị ảnh hưởng nhiều nhất: Kim Ngưu (20/4 – 20/5)
 • Cung hoàng đạo dễ dàng nắm bắt: Sư tử, Nhân Mã, Kim Ngưu, Bạch Dương
 • Cung hoàng đạo cần chú ý đặc biệt: Xử Nữ, Ma Kết, Kim Ngưu, Song Tử
 • Hoà quyện 100%: Ma Kết, Song Ngư
 • Hoà quyện 90%: Xử Nữ, Kim Ngưu
 • Hoà quyện 80%: Bọ Cạp
 • Cùng tố: Bọ Cạp, Ma Kết, Song Ngư
 • Cung trái ngược: Sư tử

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

 • Cung hoàng đạo được đánh giá cao nhất: Sư tử (23/7 – 22/8)
 • Cung hoàng đạo tin cậy nhất: Bạch Dương (21/3 – 19/4)
 • Cung hoàng đạo dễ học tốt: Thiên Bình (23/9 – 22/10)
 • Cung hoàng đạo hợp tác tốt nhất trong công việc: Cự Giải (21/6 – 22/7)
 • Cung hoàng đạo dễ bị ảnh hưởng nhiều nhất: Bảo Bình (20/1 – 18/2)
 • Cung hoàng đạo dễ dàng nắm bắt: Cự Giải, Sư tử, Bảo Bình, Song Ngư
 • Cung hoàng đạo cần chú ý đặc biệt: Xử Nữ, Thiên Bình, Bảo Bình, Cự Giải
 • Hoà quyện 100%: Sư tử, Nhân Mã
 • Hoà quyện 90%: Xử Nữ, Bạch Dương
 • Hoà quyện 80%: Nhân Mã
 • Cùng tố: Nhân Mã, Sư tử
 • Cung trái ngược: Thiên Bình

Ma Kết (22/12 – 19/1)

 • Cung hoàng đạo được đánh giá cao nhất: Bảo Bình (20/1 – 18/2)
 • Cung hoàng đạo tin cậy nhất: Sư tử (23/7 – 22/8)
 • Cung hoàng đạo dễ học tốt: Song Ngư (19/2 – 20/3)
 • Cung hoàng đạo hợp tác tốt nhất trong công việc: Nhân Mã (22/11 – 21/12)
 • Cung hoàng đạo dễ bị ảnh hưởng nhiều nhất: Xử Nữ (23/8 – 22/9)
 • Cung hoàng đạo dễ dàng nắm bắt: Xử Nữ, Sư tử, Kim Ngưu, Bọ Cạp
 • Cung hoàng đạo cần chú ý đặc biệt: Bạch Dương, Song Tử, Kim Ngưu, Nhân Mã
 • Hoà quyện 100%: Bảo Bình, Bọ Cạp
 • Hoà quyện 90%: Bạch Dương, Song Tử
 • Hoà quyện 80%: Ma Kết
 • Cùng tố: Ma Kết, Bảo Bình
 • Cung trái ngược: Xử Nữ

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Cung Bảo Bình
Cung Bảo Bình
 • Cung hoàng đạo được đánh giá cao nhất: Song Ngư (19/2 – 20/3)
 • Cung hoàng đạo tin cậy nhất: Bọ Cạp (23/10 – 21/11)
 • Cung hoàng đạo dễ học tốt: Nhân Mã (22/11 – 21/12)
 • Cung hoàng đạo hợp tác tốt nhất trong công việc: Xử Nữ (23/8 – 22/9)
 • Cung hoàng đạo dễ bị ảnh hưởng nhiều nhất: Cự Giải (21/6 – 22/7)
 • Cung hoàng đạo dễ dàng nắm bắt: Cự Giải, Bọ Cạp, Xử Nữ, Sư Tử
 • Cung hoàng đạo cần chú ý đặc biệt: Song Tử, Ma Kết, Cự Giải, Nhân Mã
 • Hoà quyện 100%: Song Ngư, Ma Kết
 • Hoà quyện 90%: Sư Tử, Cự Giải
 • Hoà quyện 80%: Bảo Bình
 • Cùng tố: Bảo Bình, Song Ngư
 • Cung trái ngược: Cung Song Ngư

Song Ngư (19/2 – 20/3)

 • Cung hoàng đạo được đánh giá cao nhất: Bạch Dương (21/3 – 19/4)
 • Cung hoàng đạo tin cậy nhất: Nhân Mã (22/11 – 21/12)
 • Cung hoàng đạo dễ học tốt: Kim Ngưu (20/4 – 20/5)
 • Cung hoàng đạo hợp tác tốt nhất trong công việc: Sư Tử (23/7 – 22/8)
 • Cung hoàng đạo dễ bị ảnh hưởng nhiều nhất: Bọ Cạp (23/10 – 21/11)
 • Cung hoàng đạo dễ dàng nắm bắt: Bọ Cạp, Nhân Mã, Kim Ngưu, Ma Kết
 • Cung hoàng đạo cần chú ý đặc biệt: Sư Tử, Cung Xử Nữ, Ma Kết, Bảo Bình
 • Hoà quyện 100%: Bạch Dương, Ma Kết
 • Hoà quyện 90%: Sư Tử, Cung Xử Nữ
 • Hoà quyện 80%: Song Ngư
 • Cùng tố: Song Ngư, Bạch Dương
 • Cung trái ngược: Bọ Cạp

Tham khoả: Những Con Giáp gặp được tình yêu thật sự lần hai

Kết Luận: Như vậy, mối quan hệ giữa các cung hoàng đạo không chỉ dựa vào cách chúng tương hợp trong tình yêu mà còn liên quan đến khả năng hợp tác trong công việc, sự tin cậy, khả năng học tập, và nhiều yếu tố khác. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các thông tin này chỉ là một góc nhìn tổng quát dựa trên các quan điểm phổ biến về tình yêu và tương hợp, và không phản ánh tất cả mọi trường hợp. Mỗi người đều là một cá nhân độc đáo, và quan hệ thực tế có thể phức tạp hơn nhiều so với những gì mà cung hoàng đạo có thể dự đoán.

Đánh giá post
Tag:
Bài viết khác

Nếu biết nguyên nhân, 4 cung Hoàng Đạo này đã không bị Stress!

Có những cung Hoàng Đạo chỉ tập trung vào công việc của mình, không quan tâm đến vấn đề của người...

Tháng 10/2023 sẽ thuận buồm xuôi gió với 4 cung Hoàng Đạo này!

Vận trình 12 cung Hoàng Đạo trong tháng 10/2023 có nhiều biến động. Đặc biệt 4 chòm sao dưới đây sẽ...

Thông điệp vũ trụ: Song Tử, Kim Ngưu, Ma Kết sẽ có “tình yêu ngọt ngào” vào cuối tháng 10/2023

Cuối tháng Mười năm 2023 là thời điểm rất đẹp cho những cặp đôi. Đây là giai đoạn cuối thu, thời...

3 Cung hoàng đạo “nhìn thấu” tâm can người khác, Bảo Bình tư duy, Song Ngư nhạy cảm, Song Tử linh hoạt

Trong cuộc sống, việc đoán suy nghĩ hay nhìn xuyên thấu tâm địa của người khác là điều vô cùng khó và...

Đừng bỏ lỡ Xử Nữ, kho báu của mười hai cung hoàng đạo

Xử Nữ được người khác miêu tả là một người thường nói nhiều, hay bắt lỗi, quan tâm đến từng chi...

Ghép đôi Cung hoàng đạo: Ma Kết và Nhân Mã hợp nhau đến bất ngờ!

Ma Kết và Nhân Mã là 2 cung hoàng đạo liên tiếp nhau trong 12 cung hoàng đạo. Với tính cách đặc trưng và...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 
1900.3333