Kinh Địa Tạng là bộ kinh nói về công đức của Địa Tạng Vương. Qua đó nói lên bổn phận của những người còn sống với người đã khuất. Đồng thời còn nêu lên kiếp sống ở âm phủ do quả báo hoặc phước đức đã tạo ra khi tại thế. Đây là bộ kinh người ta thường tụng để thể hiện lòng hiếu thảo của con cháu với người quá vãng. Bài viết dưới đây, Thăng Long Đạo Quán cung cấp nghi thức tụng kinh Địa Tạng cách tụng kinh địa tạng tại gia.

1. Lợi ích của tụng kinh Địa Tạng

Kinh Địa Tạng là bộ kinh nói về tấm lòng hiếu thảo của thái tử Tất Đạt Đa với mẹ là hoàng hậu Ma Da. Sau khi hạ sinh Đức Phật, mẹ của thái tử đã viên tịch và được phong Tiên trên cung trời Đâu Suất. Sau khi thái tử Tất Đạt Đa giác ngộ và trở thành Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài đã thỉnh thân mẫu trở về trên cung trời Đao Lợi và thuyết Pháp cho mẹ ngày bằng chính bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.

Nội dung của bộ Kinh tập trung hướng con người về việc hiếu kính cha mẹ và bổn phận chăm sóc, phụng dưỡng thân sinh, biết ơn công đức sinh thành. Đó được gọi là tinh thần hiếu đạo và độ sinh.

Cách tụng kinh Địa Tạng
Cách tụng kinh Địa Tạng

Khi tụng kinh Địa Tạng, người đọc có thể học hỏi đức tính từ bi, hiếu lễ của đức Phật cũng như cảm nhận sự đau khổ, tai ương cùng cực tại nơi địa ngục. Từ đó, chúng ta có cảm nhận sâu sắc về sự cảm thông, đồng cảm với những nỗi đau của loài người. Qua đó, dần khơi gợi những ý niệm về việc từ bỏ tham, sân, si, tập trung vào việc tu tập, tích cực làm điều thiện lành…

Xuyên suốt bộ kinh Địa Tạng Bổn Nguyên, Đức Phật sẽ hướng dẫn cho ta cách tu hành, ứng dụng bộ kinh để mang tới điều tốt lành cho bản thân cũng như chúng sinh

Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn món uống, y phục, vật báu mà bố thí cúng dường ngợi khen chiêm lễ thời kẻ ấy được hai mươi tám điều lợi sau đây”

Trích lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

2. Bài khấn trước khi tụng kinh Địa Tạng

Hôm nay ngày … tháng … năm … Đệ tử … quy đầu Tam bảo, trì tụng Kinh Địa Tạng, hồi hướng công đức cầu nguyện cho bản thân, cho thân nhân, cho chúng sinh, tất cả cùng được thành tựu đại bi thắng phước. Cúi mong Phật đức từ bi không thể nghĩ bàn, ban ơn gia hộ.

Nguyện cho con trong đời này kiếp này và muôn đời sau, con xin Đức Phật A Di Đà chứng giám cho lòng thành của con. Nguyện cho con làm bất cứ mọi điều Phước lành hoặc công Đức tu tập được trong một ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, mỗi giây hoặc trong một đời và nhiều đời trước, con xin hồi hướng cho Cửu huyền thất tổ, ông bà nội ngoại, đa sanh phụ mẫu, ân sư đời đạo, tất cả người thân thuộc của con từ nhiều đời nhiều kiếp trước và hiện đời này.

Con nguyện hồi hướng công đức tụng Kinh( tụng Chú, niệm Phật) và các công đức, phước báu này cho Pháp giới chúng sinh, cho linh hồn ông bà tổ tiên thân gia quyến thuộc của con trong từ vô thỉ kiếp đến nay; cho cha mẹ, anh em, vợ (chồng), con của con nhiều đời nhiều kiếp trước và hết thảy các oan gia trái chủ của con trong từ vô thỉ kiếp đến nay. Con cầu nguyện Tam Bảo phóng quang gia hộ cho hết thảy cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây phương Tịnh Độ”.

Hồi hướng cho tất cả những người bị tai nạn đường phố và tất cả tai nạn khác, các vong linh thai nhi bị sẩy thai, bị loại bỏ, hồi hướng cho các chủng tử trên thân thể của tôi, nguyện chư vị có thể nghe được Phật pháp, phát tâm đại sám hối, sám hối những ác nghiệp đã tạo trong quá khứ, sớm vãng sinh thiện đạo, lìa khổ được vui”.

Hồi hướng cho những chiến sĩ vô danh, những vong hồn không người thân thích, tất cả các chúng sanh khắp 10 phương pháp giới, tất cả những oan gia trái chủ có ân oán với con từ vô lượng kiếp. Mong cho họ nghe được, hiểu thấu được kinh tạng mà phát tâm Bồ đề, quy đầu Tam Bảo thoát khổ được vãng sanh Tây phương cực lạc nơi Đức Phật A Di Đà, để tất cả chúng sinh thoát khỏi đau khổ trong vòng lục đạo.

Nguyện ơn trên Tam Bảo gia hộ độ trì cho con luôn luôn được trải lòng thương yêu khắp tất cả chúng sanh, dù thế giới hữu hình hay vô hình. Xin cho con biết thương yêu loài người, loài vật và chúng sanh trong địa ngục cho đến cỏ cây. Cho con luôn được giữ lòng khiêm hạ, luôn luôn thấy mình như cỏ rác, cát bụi. Nguyện trong đời này và nhiều đời nhiều kiếp về trước nếu con làm điều gì có ích, những công đức tu tập, những Phước báu mỗi ngày con xin chia sẻ những công đức, phước đức của con đến khắp pháp giới chúng sanh.

Nguyện cho con khi bỏ báo thân này con và tất cả các chúng sinh được vãng sanh Tây phương cực lạc. Cúi mong đức Phật A Di Đà từ bi không thể nghĩ bàn, ban ơn gia hộ cho chúng sinh, tất cả cùng được thành tựu đại bi thắng phước. Ngưỡng nguyện đại bi Quan thế Âm cùng Phật pháp tăng vô thượng Tam Bảo mật thuỳ chứng minh gia hộ. Con phát tâm với lòng thành kính.

Xin mời tất cả oan gia trái chủ, các vong linh Chư thiên Hộ pháp cùng chắp tay theo con cùng tụng kinh, trì chú, niệm Phật với nhau. Nguyện Đức Phật chứng giám cho lời cầu nguyện của con được thành tựu mỗi ngày luôn tăng trưởng. Nguyện cầu tất cả được vãng sanh Tây phương cực lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật.

3. Cách đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Dưới đây là hướng dẫn từng bước cách đọc kinh Địa Tạng tại nhà hoặc cho người mới bắt đầu cũng đều có thể dễ dàng tiếp cận với bộ kinh này.

3.1. NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tính làm lành

Cùng pháp giới chúng sinh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ đề kiên cố

Chí tu đạo vững bền

Xa biển khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác. (1 tiếng chuông)

Nam mô Bồ Tát Hương Cúng Dường.

(3 lần) (3 tiếng chuông)

3.2. KHẤN NGUYỆN

(Quỳ chắp tay khấn Tam Bảo cùng chư Thiên, thiện Thần chứng minh)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh ủng hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…………………. hôm nay là ngày… tháng… năm… Con một lòng nương tựa Tam Bảo, con xin thực hành nghi lễ sám hối và tụng kinh… để cho con được hiểu lời Phật dạy, rèn sửa thân tâm, tu tập hóa giải nghiệp chướng, tăng trưởng phúc lành, trí tuệ khai minh.

Chúng con cũng nương oai lực của Tam Bảo, oai đức của chư Tăng chùa Ba Vàng mà nhất tâm cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh (đọc vong linh mà mình muốn mời):… hoan hỉ về tại đàn tràng, cùng với chúng con nghe kinh.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Xem thêm:Nghi thức tụng kinh A Di Đà đầy đủ nhất.

Nghi thức Khấn Nguyện
Nghi thức Khấn Nguyện

3.3. TÁN PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người

Cha lành chung bốn loài

Quy y trọn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba kì

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận. (1 tiếng chuông)

3.4. QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sinh tính thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật Bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1 tiếng chuông)

Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 tiếng chuông)

Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 tiếng chuông)

Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 tiếng chuông)

Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Đông Phương Giáo chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Nhất Thiết Thánh Chúng. (3 tiếng chuông)

3.5. VĂN PHÁT NGUYỆN

Lạy đấng Tam Giới Tôn

Quy mạng mười phương Phật

Nay con phát nguyện lớn

Thọ trì kinh Địa Tạng.

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu khổ tam đồ,

Nếu có kẻ thấy nghe

Đều phát Bồ Đề tâm

Hết một báo thân này

Sinh qua cõi Cực Lạc. (1 tiếng chuông)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (3 tiếng chuông)

Khấn văn Phát Nguyện
Khấn văn Phát Nguyện

3.6. TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn

Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp

Nay con nghe thấy vâng gìn giữ

Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

Nam mô U Minh Giáo chủ Đại Từ – Đại Bi – Đại Nguyện Cứu Bạt Minh Đồ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)(3 tiếng chuông)

3.7. CHÍNH KINH

3.7.1. Quyển thượng (phần chung)

Địa Tạng bản nguyện,

Đao Lợi Thiên Cung,

Thần thông biến hóa độ quần mông,

Ngũ trược thế nan minh,

Cương cường chúng sinh,

Tham lạc khổ vô cùng,

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật (3 lần)

3.7.2. Quyển trung (phần chung)

Địa Tạng bản hạnh

Thệ nguyện hoằng thâm,

Minh châu tích trượng độ chúng sinh

Địa ngục khổ vô cùng,

Tinh tấn kiền thành,

Miễn đọa khổ trầm luân,

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp (3 lần)

3.7.3. Quyển hạ (phần chung)

Địa Tạng bản thệ,

Hiệu lượng kinh nhân

Lung tàn ấm á thị tiền sinh,

Kim thế phúng đại thừa,

Phúc lợi vô cùng,

Quyết định Bảo Liên sinh.

Nam Mô Thường Trụ Thập Thập Phương Tăng (3 lần).

Khấn Chính Kinh
Khấn Chính Kinh

3.8. PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:

Một là kính lễ chư Phật

Hai là xưng tán Như Lai

Ba là rộng tu cúng dường

Bốn là sám hối nghiệp chướng

Năm là tùy hỷ công đức

Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp

Bảy là thỉnh Phật trụ thế

Tám là thường theo học Phật

Chín là hằng thuận chúng sinh

Mười là hồi hướng khắp tất cả. (3 tiếng chuông)

3.9. PHỤC NGUYỆN DÀNH CHO CHƯ TĂNG

(Dành cho Chư Tăng)

Chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay, đối với thân: Thực hành thiểu dục tri túc, đối với khẩu: Nói lời thanh tịnh xa rời các dục, đối với ý: Thường tư duy Chính

Pháp. Nguyện cho các tín chủ… cùng tất cả Phật tử hiện tại trong đạo tràng đã phát tâm cúng dường và tu tập, tùy theo phúc báu của mình mà được bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin nơi Tam Bảo ngày càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng. (1 tiếng chuông)

Nguyện cho các vong linh… tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của các tín chủ mà được phát tâm giác tỉnh, lìa khổ u minh, khởi niệm từ bi, xa lìa đường khổ, tin sâu Tam Bảo, sinh về nơi cõi Phật an vui. (1 tiếng chuông)

Nguyện cho: Nước nhà có phúc, dân tộc trung kiên, trí đức tròn đầy nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường, trí ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức, giúp nước an dân, người vật cùng hưởng.

Lại nguyện: Dòng giống Việt Nam, khác thể tâm đồng, quay về nguồn xưa, phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu, chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn. (1 tiếng chuông)

Khắp nguyện: Phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật Pháp thịnh hưng, tam đồ dứt sạch.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (3 tiếng chuông)

Xem thêm về: Nghi thức tụng kinh niệm Phật tại gia

3.10. PHỤC NGUYỆN DÀNH CHO PHẬT TỬ

(Dành cho Phật tử)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. (1 tiếng chuông)

Chúng con nguyện mang công đức sám hối, tụng kinh ngày hôm nay của chúng con cầu cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh có nhân duyên về trong pháp hội được kết duyên pháp lữ với chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật. (1 tiếng chuông)

Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành đến cho… (tên……… nguyện gì đọc nấy…….), cho gia đình chúng con (nguyện gì đọc nấy)………….. và cùng nhau tinh tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

Chúng con cũng xin hồi hướng công đức này cho hương linh………. mất ngày……… hưởng thọ……… an táng tại………… cùng các hương linh gia tiên, các hương linh có duyên với pháp hội được chuyển hóa tâm thức, khởi các niệm từ bi, xả bỏ ái chấp, phát nguyện tu hành để sớm được thoát khổ.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

Tụng kinh Phục Nguyện
Tụng kinh Phục Nguyện

3.11. HỒI HƯỚNG

Công phu công đức có bao nhiêu,

Con xin lấy đó hồi hướng về,

Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 tiếng chuông)

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,

Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,

Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,

Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 tiếng chuông)

Nguyện đem công đức tu hành này,

Chan rải mười phương khắp tất cả,

Hết thảy chúng con cùng các loài,

Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 tiếng chuông)

3.12. TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng (1 tiếng chuông).

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển (1 tiếng chuông).

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại (1 tiếng chuông).

4. Lưu ý khi tụng kinh Địa Tạng

Dưới đây là một số chú ý trong quá trình đọc kinh Địa Tạng Bổn Nguyện cả khi tại gia hay ở chùa:

  • Trước khi tụng kinh Địa Tạng, người đọc nên vệ sinh thân thể sạch sẽ, chuẩn bị y phục trang nghiêm thoải mái. Khi ngồi cần thẳng lưng, miệng tụng kinh vừa đủ nghe.
  • Nếu cầm kinh kệ đọc tuyệt đối không đặt quyển kinh trực tiếp dưới đất mà nên lót qua túi vải hoặc kệ.
  • Nếu tụng kinh hồi hướng cho người đã khuất thì Phật Tử có thể khấn mời chân linh người thân về để nghe kinh cùng với mình.
  • Trong quá trình tụng cần giữ cho ba nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp được thanh tịnh. Có như vậy thì lời kinh với đi sâu vào trong tâm khảm và được cảm nhận một cách sâu sắc.
  • Kinh Địa Tạng không chỉ được khấn hàng ngày để gia đình yên ấm hòa thuận. Mà Bộ kinh này cũng được Phật tử ứng dụng thường xuyên trong các lễ tang để hồi hướng công đức cho người đã khuất.

Trên đây là nghi thức tụng kinh Địa Tạng cũng như cách đọc kinh địa tạng cho người mới bắt đầu đầy đủ nhất. Để cập nhật nhanh chóng các kiến thức về phong thủy, phong tục Việt Nam, gia chủ hãy tải ứng dụng Thăng Long Đạo Quán về điện thoại. Ngoài ra, khi dùng ứng dụng này, gia chủ còn được dùng miễn phí các công cụ hữu ích như luận giải lá số Bát tự/ Tử vi, xem ngày tốt – xấu, xem tuổi…

Thăng Long Đạo Quán cũng xin giới thiệu tới quý bách gia các món đồ phong thủy cá nhân – là Phật Độ Mệnh, một món đồ được giới tăng lữ luôn mang theo mình có nguồn gốc linh thiêng từ xa xưa. Đeo vào sẽ giống như Phật luôn ở bên để nhắc nhở bản thân cố gắng sống hướng thiện, luôn giữ chừng mực và tập tính từ bi, kiên nhẫn.

Món đồ này còn có tác dụng mang lại may mắn, tài lộc và mang lại bình an mỗi khi đi ra ngoài. Hãy đặt mua ngay vật phẩm phù hợp qua đường dẫn dưới đây. 

[bi_ux_products cat=”632″ orderby=”rand”]

Xem thêm: