Tử Vi Biết Tuốt

Tử vi còn hơn cả những điều chúng ta nhìn thấy. Nó còn là nhận thức, tâm thức và tri thức.