Tiệc Tứ Phủ là những ngày quan trọng đối với ai là con nhan, đệ tử của Mẫu, thường vào những ngày này mọi người đến để dâng nén hương thơm tỏ lòng thành kính. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Tiệc Tứ Phủ, nhất là cho những bạn chưa hiểu rõ về đạo Mẫu

1. Tứ Phủ là gì? Tứ Phủ thờ những ai?

Tứ Phủ công đồng hay Tứ Phủ Vạn Linh là khái niệm nói về tín ngưỡng thờ Mẫu tại Việt Nam. Hầu hết các vị thần khâm sai của Tứ Phủ được thờ tại các đền, phủ, chùa chiền ở miền Bắc Việt Nam. Tứ Phủ là khái niệm thường được đi liền với Tam phủ – hệ thống ba vị mẫu đệ nhất, đệ nhị, và đệ tam. Quá trình nghiên cứu về huyền tích và các bản văn chầu, khoa cúng thì các chuyên gia cho rằng trong thần điện của tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ có bốn Thánh Mẫu là: Thánh Mẫu Thần Chủ (Mẫu Liễu), Mẫu Thoải, Thánh Mẫu Cửu Trùng  và Thánh Mẫu Thượng Ngàn. Bên cạnh đó, Tứ Phủ cũng thờ các  Chư Phật, Vua Cha, Thánh Mẫu, Quan Lớn, Chầu Bà, Ông Hoàng, Thánh Cô, Thánh Cậu… Đây thường là những người có công với đất nước từ nhiều đời đến nay và được xem là những vị thần thánh hộ trì cho non sông. 

Tứ Phủ thường thờ các vị thần thánh đã có công với giang sơn 
Tứ Phủ thường thờ các vị thần thánh đã có công với giang sơn

2. Tiệc Tứ Phủ là gì? 

Ngày Tiệc Tứ Phủ là những ngày linh thiêng nhất để dâng lễ cầu khấn thánh thần, để tạ ơn và cầu xin sự gia hộ, độ trì từ ơn trên. Đây có thể là ngày sinh, ngày mất hoặc ngày các ngài đã lập công hay hiển linh,..sau đó người ta thường sẽ chọn những ngày này để làm ngày lễ. Vì vậy, ông cha ta thường lập đàn tế lễ vào dịp Tiệc Tứ Phủ để cầu cho nước thuận gió hòa, quốc thái dân an, thái bình thịnh vượng. Đồng thời, các đệ tử, con hương từ trăm miền cũng lần lượt kéo về để dâng hương bái thánh và cầu bình an, sức khỏe cho gia quyến.

Xem thêm về: Hệ thống thần linh trong Đạo Mẫu

Tiệc Tứ Phủ thường tổ chức lễ hội linh đình và múa đồng 
Tiệc Tứ Phủ thường tổ chức lễ hội linh đình và múa đồng

3. Tiệc Tứ Phủ vào những ngày nào trong năm?

Vào những ngày Tiệc Tứ Phủ, các con nhang từ mọi miền đất nước lại quy tụ về để thắp hương tưởng nhớ và tạ ơn các cô, các cậu, thánh mẫu. 

3.1. Lễ Tiệc Tứ Phủ tháng giêng

 • Ngày mùng 06: Lễ tiệc cô đôi Thượng Ngàn
 • Ngày mùng 09: Lễ tiệc Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế
 • Ngày 09: Lễ tiệc Công Chúa Cửu Thiên Huyền Nữ 
 • Ngày 10: Lễ tiệc Quan Hoàng Bát Nùng Chí Cao
 • Ngày 10: Lễ tiệc Đản Nhật Giáng Sinh Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên
 • Ngày 12: Lễ tiệc Trần Triều Đệ Nhất Vương Cô Quyên Thanh Công Chúa
 • Ngày 15: Đại lễ Thượng Nguyên
 • Ngày 15: Lễ tiệc Đản Nhật Giáng Sinh Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh
 • Ngày 17: Lễ tiệc cô Tân An
 • Ngày 20: Ngày nhà Trần ra quân

3.2. Lễ Tiệc Tứ Phủ tháng 2

 • Ngày Mão đầu: Lễ tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cuông
 • Ngày 02: Lễ tiệc Mẫu Tam Cờ
 • Ngày 03: Lễ tiệc Trần Triều Đức Ông Đệ Tam Đông Hải Đại Vương Cửa Đông Cửa Suốt Trần Quốc Tảng
 • Ngày 06: Lễ tiệc chúa Cafe  
 • Ngày 10: Lễ tiệc Vương Dưỡng Nữ Thủy Tiên công chúa Phạm Điện Súy
 • Ngày 12: Lễ tiệc Mẫu Tuyên Quang 
 • Ngày 14: Lễ tiệc Đản Nhật Sinh Quan Lớn Đệ Ngũ 
 • Ngày 17: Lễ tiệc Cậu Đệ Nhất
 • Ngày 20: Lễ tiệc Mẫu Mẹ đệ nhị Thượng Ngàn, Sơn trang công chúa, Lê Mại Đại Vương.
 • Ngày 21: (có nơi tổ chức vào 24 ): Lễ tiệc Sòng Sơn Quốc Mẫu

3.3. Lễ Tiệc Tứ Phủ tháng 3

 • Ngày mùng 02: Lễ tiệc Trần Triều Cô Bé Cửa Suốt Tĩnh Huệ Công Chúa Cặp Tiên Linh Từ
 • Ngày 03: Lễ tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên – Mẫu Liễu Hạnh Quỳnh Hoa 
 • Ngày 06: Lễ tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương;
 • Ngày 07: Lễ tiệc Cậu Bé Quận Đồi Ngang;
 • Ngày 14: Lễ tiệc Chầu Đệ Tứ Khâm Sai;
 • Ngày 17: Lễ tiệc Chầu Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân

3.4. Lễ Tiệc Tứ Phủ tháng 4

 • Các ngày trong tháng: Đại Lễ Nhập Hạ
 • Ngày 01: Lễ tiệc Vương Khảo Trần Triều Thân Vương An Sinh 
 • Ngày 12:Lễ tiệc Chúa Thác Bờ 
 • Ngày 18: Lễ tiệc Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ

Xem thêm bài viết: Sơ lược về đạo Mẫu trong lịch sử Việt Nam

3.5. Lễ tiệc  Tứ Phủ tháng 5

 • Ngày 10: Lễ tiệc Chúa Đệ Nhất Tây Thiên;
 • Ngày 10: Lễ tiệc Đản Nhật Chầu Lục Cung Nương Chín Tư Hữu Lũng;
 • Ngày 10: Lễ tiệc Cô Sáu Sơn Trang;
 • Ngày 20: Lễ tiệc Chầu Năm Suối Lân (+ Tiệc Cô Năm Suối Lân);
 • Ngày 25: Lễ tiệc Quan Lớn Tuần Tranh Ninh Giang Kỳ Cùng

3.6. Lễ Tiệc Tứ Phủ tháng 6

 • Ngày 01: Lễ tiệc Trần Triều Vương Phụ An Sinh (Vương Phi Truy Phong Thiện Đạo Quốc Mẫu)
 • Ngày 10: Lễ tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Tam Thoải Cung Thác Hàn
 • Ngày 16: Lễ tiệc Chúa Bà Năm Phương Bản Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa Công Chúa Cấm Giang
 • Ngày 24: Lễ tiệc Đản Nhật Quan Lớn Đệ Tam Thuỷ Quốc Bơ Phủ Vương Quan Lảnh Giang Xích Đằng
 • Ngày 26: Lễ tiệc Quan Hoàng Bơ Thoải Cung 
 • Lễ tiệc Cô Tám Đồi Chè;
Tiệc Tứ Phủ vào những ngày nào trong năm
Tiệc Tứ Phủ vào những ngày nào trong năm

 

3.7. Lễ Tiệc Tứ Phủ tháng 7

 • Ngày 03: Lễ tiệc Vương Nữ Tôn Anh Tông Hoàng Hậu
 • Ngày 06: Lễ tiệc Đản Nhật Cô Tư
 • Ngày 07: Lễ tiệc Đản Nhật Ông Hoàng Bảy Bảo Hà
 • Ngày 12: Lễ tiệc Quốc Mẫu Tuyên Quang Ỷ La
 • Ngày 13: Lễ tiệc Quan Triệu Tường Tống Sơn Thanh Hoá
 • Ngày 14: Lễ tiệc Ông Hoàng Đôi Bảo Hà

3.8. Lễ tiệc  Tứ Phủ tháng 8

 • Ngày 03: Lễ tiệc Đản Nhật Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương
 • Ngày 06: Lễ tiệc Mẫu Đền Ghênh Nguyên Phi Ỷ Lan 
 • Ngày 10: Lễ tiệc Đản Nhật Quan Hoàng Lục An Biên 
 • Ngày 15: Lễ tiệc Đản Nhật Giáng Sinh Chầu Bát Đông Nhung Đại Tướng Quân
 • Ngày 21: Lễ tiệc Mẫu Nhà Trần;
 • Ngày 20: Lễ tiệc Trần Triều Quốc Công
 • Ngày 22: Lễ tiệc Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình Thoải Phủ Đồng Bằng Linh Từ 
 • Ngày 22: Lễ tiệc Quan Lớn Điều Thất Đào Tiên
 • Ngày 24: Lễ tiệc Đản Nhật Quan Lớn Đệ Nhất

3.9. Lễ Tiệc Tứ Phủ tháng 9

 • Ngày 02: Lễ tiệc Cô Bé Suối Ngang Phố Vị Lạng Sơn;
 • Ngày 04: Lễ tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ;
 • Ngày 09: Lễ tiệc Cửu Trùng Thiên Cung Vương Mẫu;
 • Ngày 09: Lễ tiệc Vương Nữ Nhân Tông Hoàng Hậu;
 • Ngày 09: Lễ tiệc ông Chín thượng;
 • Ngày 09: Lễ tiệc Chầu Chín Cửu Tỉnh;
 • Ngày 09: Lễ tiệc Cô Chín Giếng Sòng Sơn Linh Từ;
 • Ngày 13: Lễ tiệc Cô Đôi Cam Đường ;
 • Ngày 19: Lễ tiệc Cô Chín Đền Sòng ;
 • Ngày 20: Lễ tiệc Công Đồng Bắc Lệ/Chầu Bé Bắc Lệ và Tiệc Chầu Lục Cung Nương
 • Ngày 28: Lễ tiệc Vương Phi Thiên Thành Công Chúa Truy Phong Nguyên Từ Quốc Mẫu

3.10. Lễ Tiệc Tứ Phủ tháng 10

 • Ngày 10: Lễ tiệc Đản Nhật Ông Hoàng Mười Nghệ An

3.11. Lễ Tiệc Tứ Phủ tháng 11

 • Ngày 01 (có nơi ghi 10 ): Lễ tiệc Trần Triều Đức Ông Điện Suý Phù Ủng Đại Vương Phò Mã Phạm Ngũ Lão, tức ngày mất 1  320 (còn ngày 11  là ngày hóa của Đức Ông Phạm Ngũ Lão);
 • Ngày 02: Lễ tiệc Đản Nhật Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn Thanh Tra Giám Sát (Đồi Ngang);
 • Ngày 02: Lễ tiệc Chầu Đệ Nhị;
 • Ngày 06: Lễ tiệc Đản Nhật Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh;
 • Ngày 10: Lễ tiệc Chầu Mười Mỏ Ba;
 • Ngày 10: Lễ tiệc Cô Mười Mỏ Ba;
 • Ngày 11: Lễ tiệc Đản Nhật Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn Thanh Tra Giám Sát;

3.12. Lễ Tiệc Tứ Phủ tháng 12

 • Ngày 10: Tiệc Đản Nhật Trần Triều Thân Vương Khâm Sai Tiết Chế Thiên Hạ Chư Quân Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương Hiển Thánh Sắc Phong Thượng Thượng Đẳng Tối Linh Thần
 • Ngày 10: Lễ tiệc Đức An phụ An Sinh Vương Huý Trần Quốc Liễu
 • Ngày 20: Khánh tiệc Vương Cô Đệ Nhị
 • Ngày 25: Lễ tiệc Chúa Đệ Tam Lâm Thao 

4. Lời kết 

Tiệc Tứ Phủ – một trong những văn hóa của tín ngưỡng đạo Mẫu ngày càng được nhiều người quan tâm, bởi bên cạnh giá trị tâm linh thì đây cũng là một nét đẹp văn hóa đang được thế giới ghi nhận. Không phải là mê tín, bởi vì thờ Tứ Phủ để tưởng nhớ công ơn và sự che chở của các vị thần thánh, và làm phong phú hơn đời sống tinh thần của người dân Việt. 

Để biết được các thông tin hữu ích khác như: Xem thời vận, Luận lá số Bát Tự, Xem ngày, Xem tuổi… bạn có thể truy cập và Thăng Long Đạo Quán hoặc tải app MIỄN PHÍ về điện thoại của mình để có thể sử dụng hằng ngày.