Tết Hàn thực cúng thế nào cho đúng? Nên cúng gì?

Mỗi một vùng miền, điều kiện kinh tế, thời gian của mỗi gia đình sẽ có mâm cúng dâng lên các vị thần linh, tổ tiên khác nhau. Nhưng bạn không nên chuẩn bị quá đơn giản hoặc quá cầu...
  -  
 
1900.3333